Fjala hyrëse

 Në Web faqe të Komunës së Shtimes qytetarët do të mund të njihen me strukturën organizative të ekzekutivit dhe legjislativit, në radhë të parë e pastaj edhe për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë ndaj qytetarëve. Të gjitha ngjarjet me rendësi për komunën dhe më gjerë do të prezentohen në këtë faqe.
Më shumë...
 
             
Kuvendi Komunal
Administrata
Shėrbimet
Pėr qytetin
 
Linqet e shpejta
Kuvendi i Komunës është organ ligjvënës i komunës i cili ushtron funksionet e pushtetit lokal të përcaktuara me rregullore dhe me statut.
Kuvendin e komunës e përbejnë _ këshilltarë.

Administrata komunale është organ i Kuvendit të Komunës dhe zbaton vendimet e kuvendit. Admnistrata  Komunale është përgjegjëse për të zbatuar të gjitha detyrat ekzekutive që i janë përcaktuar me statut dhe akte tjera normative.

 

Shërbimet e Komunës së Shtimes ndaj qytetarëve janë të ndryshme dhe të shumta, duke filluar nga rregullimi i dokumentacionit të gjendjes civile e deri tek projektet kapitale.

Komuna e Shtimes përfshin një hapësirë prej __ km² ndërsa vetëm qyteti i Shtimes ka një sipërfaqe prej rreth __ km².Aktualisht Shtimes llogaritet të ketë mbi __ mijë banorë.

Kontakto Komunën

0290/389-016

prej orës 08:00-16:00

Më shumë...

Të drejtat e rezervuara nga Kuvendi Komunal Shtime , disejnuar nga ATI-KOS